Kodeks etyki

Pobierz plik (PDF)

KODEKS ETYKI ZAWODOWEJ GEODETY

Rozdział I
ZASADY OGÓLNE

§1

  1. Każdy geodeta, członek Pomorskiego Stowarzyszenia Geodezyjnego, zwanego dalej „Stowarzyszeniem”, zobowiązany jest do przestrzegania zasad współżycia społecznego, obowiązującego prawa, uczciwości w działaniu oraz stałej dbałości o godność osobistą.

 

 1. Postępowanie geodety, które poniża go w opinii publicznej lub podważa zaufanie do wykonywania czynności zawodowych i społecznych, będzie uważane za naruszenie norm niniejszego Kodeksu.§2

Najważniejszym moralnym nakazem geodety jest rzetelność, dokładność i skrupulatność w wykonywaniu czynności zawodowych. Każda czynność zawodowa winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi i prawnymi, które mają wpływ na wykonywaną robotę geodezyjną.

 

§3

Geodeta podczas wykonywania czynności zawodowych powinien kierować się zasadą bezstronności w wykonywaniu powierzonych robót geodezyjnych

 

§4

Geodeta nie powinien podejmować czynności zawodowych w sytuacjach, kiedy zakazują tego obowiązujące przepisy prawa lub stwarzałoby to podejrzenie stronniczości.

 

§5

Geodeta ponosi odpowiedzialność dyscyplinarną za naruszenie postanowień niniejszego Kodeksu w związku z wykonywaniem zawodu. Odpowiedzialność dyscyplinarna nie wyklucza odpowiedzialności cywilnej lub karnej na zasadach określonych odpowiednio przez prawo cywilne lub karne.

 

Rozdział II
WYKONYWANIE CZYNNOŚCI ZAWODOWYCH

§6

 1. Geodeta czynności zawodowe winien wykonywać według najlepszej wiedzy fachowej i z należytą starannością.
 2. Geodeta winien ze szczególną wnikliwością analizować materiały i dokumenty dotyczące zleconych robót i zachować przy ich wykonywaniu całkowitą bezstronność.
 3. Geodeta w wykonywaniu czynności zawodowych jest niezawisły, tzn. żadne okoliczności pozaprawne lub inne, nie mające związku z obiektywnie ocenionym stanem faktycznym sprawy, nie mogą wpływać na opinię techniczno-prawną i postępowanie geodety.
 4. Otrzymane polecenia nie zwalniają geodety od obowiązku przestrzegania zasad etyki zawodowej.§7

 1. Geodeta winien doskonalić stale swoją wiedzę zawodową i dbać o to aby na bieżąco wprowadzać osiągnięcia naukowe i techniczne do wykonywanego przez siebie zawodu.
 2. Geodeta przy wykonywaniu czynności zawodowych nie powinien okazywać swojego osobistego stosunku do osób, których te czynności dotyczą.§8

Na geodecie ciąży również obowiązek zachowania tajemnicy odnośnie faktów, danych i informacji otrzymanych w trakcie wykonywania czynności zawodowych.§9

 1. Geodeta powinien troszczyć się o należyte kształtowanie społecznej opinii o zawodzie, tzn. dbać aby w trakcie wykonywania czynności zawodowych nie narazić reputacji Stowarzyszenia, środowiska zawodowego i swojej własnej.
 2. Geodeta obowiązany jest powstrzymać się od nieuczciwej konkurencji.
 3. Geodeta nie może odmówić udzielenia swojemu zleceniodawcy pełnych wyjaśnień dotyczących zleconej roboty, sposobów jej wykonania oraz wszelkich uwarunkowań prawnych ciążących na danym zleceniu.Rozdział III
POZOSTAŁE ZASADY

§10

Stosunki między geodetami powinny być oparte o wzajemną lojalność i koleżeństwo.§11

Geodeci powinni udzielać sobie pomocy w pracy zawodowej.§12

W razie potrzeby udzielania opinii technicznej, uprzednio wydanej w tej sprawie przez innego geodetę, autor następnej opinii winien porozumieć się z autorem poprzedniej, w szczególności w przypadku wydania opinii odmiennej. Pod żadnym pozorem nie wolno używać wyrażeń naruszających godność autora poprzedniej opinii i jego dobrego imienia oraz jego kwalifikacji zawodowych.§13

Geodeta, który kieruje pracą młodszego kolegi, powinien przekazywać mu swą wiedzę i doświadczenie oraz kształtować jego postawę w duchu etyki zawodowej.§14

Opinia o pracy zawodowej geodety, oceniająca jego pracę, powinna być rzeczowa, obiektywna i ewentualnie poprzedzona wysłuchaniem zainteresowanego.§15

Publiczne negatywne wypowiadanie się przez geodetę o pracy zawodowej innego geodety jest niedopuszczalne, chyba, że wynika z obowiązków lub uprawnień służbowych.Rozdział IV
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§16

W sprawach nie objętych niniejszym Kodeksem geodeta powinien kierować się zasadami sformułowanymi w uchwałach organów statutowych Stowarzyszenia oraz dobrymi zwyczajami przyjętymi przez środowisko geodezyjne.

 

Użytkownicy on-line: