Regulamin

Pobierz plik (PDF)

Tekst ujednolicony z dnia 2016-12-14

 

POMORSKIE STOWARZYSZENIE GEODEZYJNE

REGULAMIN

 

Rozdział I

POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

§1


1. Pomorskie Stowarzyszenie Geodezyjne, zwane dalej „Stowarzyszeniem” jest zarejestrowane w Starostwie Powiatowym w Kartuzach i nie posiada osobowości prawnej.

2. Stowarzyszenie działa na zasadach stowarzyszenia zwykłego na podstawie ustawy Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U.01.79.855 z pózn. zmianami), zwanej dalej „ustawą” oraz niniejszego regulaminu.

3. Stowarzyszenie jest zawiązane na czas nieokreślony.

§2


1. Terenem działania Stowarzyszenia jest województwo pomorskie.

2. Siedzibą Stowarzyszenia jest miasto Kartuzy,
adres do korespondencji: ul. Sędzickiego 26A, 83-300 Kartuzy.

§3


1. Stowarzyszenie jest reprezentowane przez Zarząd.

2. Skład Zarządu, jego kompetencje, warunki ważności jego uchwał oraz sposób reprezentowania stowarzyszenia określono w rozdziale II niniejszego regulaminu.


§4


Stowarzyszenie posiada swoje logo – „Pomorskie Stowarzyszenie Geodezyjne”, zgodne ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu.

§5


Stowarzyszenie jest organizacją zrzeszającą geodetów z obszaru województwa pomorskiego.


§6


Działalność Stowarzyszenia oparta jest przede wszystkim o pracę społeczną Członków.


§7


Członkostwo w Stowarzyszeniu nie wyklucza przynależności do innych stowarzyszeń.

 

Rozdział II

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

 

§8


W imieniu Zarządu występuje:
1. Jednoosobowo Prezes Zarządu,
2. Dwóch Wiceprezesów Zarządu łącznie.


§9


Ustala się następujący skład Zarządu:
1. Prezesem Zarządu jest Michał Pellowski, PESEL [xxxxxxxxxxxxxxxx]
zamieszkały: [xxxxxxxxxxxxxxxx]
2. Wiceprezesem Zarządu jest Witold Zalewski, PESEL [xxxxxxxxxxxxxxxx]
zamieszkały: [xxxxxxxxxxxxxxxx]
3. Wiceprezesem Zarządu jest Jakub Lechowski, PESEL [xxxxxxxxxxxxxxxx]
zamieszkały: [xxxxxxxxxxxxxxxx]


§10

1. Zarząd podejmuje decyzje w formie uchwał.
2. O podjęciu uchwały Zarząd informuje pozostałych Członków Stowarzyszenia.
3. Uchwała Zarządu jest ważna o ile nie narusza postanowień niniejszego regulaminu.


§11


Skład Zarządu określony jest w regulaminie stowarzyszenia, w związku z tym zmiana składu Zarządu wymaga zmiany regulaminu.

 

Rozdział III

CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

 

§12

Celem Pomorskiego Stowarzyszenia Geodezyjnego jest:
1. Wprowadzanie jednolitych procedur w codziennej praktyce geodezyjnej;
2. Tworzenie płaszczyzny wymiany informacji i doświadczeń pomiędzy geodetami i instytucjami zainteresowanymi;
3. Podnoszenie prestiżu zawodu geodety oraz dbanie o wysoką jakość usług geodezyjnych;
4. Reprezentacja interesów geodetów zrzeszonych w Stowarzyszeniu wobec władz samorządowych i państwowych;
5. Podnoszenie kwalifikacji zawodowych Członków Stowarzyszenia;
6. Udzielanie pomocy prawnej i szkoleniowej geodetom Członkom Stowarzyszenia;
7. Promowanie innowacyjnych rozwiązań technicznych w dziedzinie geodezji;
8. Integracja geodetów działających na terenie województwa pomorskiego;
9. Uświadamianie społeczeństwa co do roli jaką odgrywa w nim geodeta.

§13


Cele statutowe Stowarzyszenie realizuje poprzez:
1. Organizowanie spotkań z Członkami Stowarzyszenia celem poznania problemów i trudności w prowadzeniu działalności gospodarczej i podejmowanie przedsięwzięć służących jej rozwijaniu;
2. Współpraca z samorządem, instytucjami państwowymi i innymi krajowymi organizacjami samorządowymi i stowarzyszeniami, zmierzająca do osiągnięcia celów Stowarzyszenia;
3. Dążenie do wspólnych stanowisk wykonawczych oraz jednolitej interpretacji przepisów prawnych w relacjach wykonawstwa geodezyjnego i administracji;
4. Występowanie z wnioskami i opiniami do właściwych organów administracji;
5. Organizowanie szkoleń i prelekcji dotyczących problematyki geodezyjnej;
6. Organizowanie dla Członków Stowarzyszenia i ich rodzin imprez kulturalnych służących integracji środowiska geodetów;
7. Podejmowanie innych działań zmierzających do poprawy sytuacji organizacyjno – ekonomicznej Członków Stowarzyszenia;

 

Rozdział IV

CZŁONKOWIE

 

§14


1. W ramach Pomorskiego Stowarzyszenia Geodezyjnego rozróżnia się następujące rodzaje członkostwa:

1. Członków Zwyczajnych
2. Członków Honorowych
3. Członków Założycieli2. Wszyscy członkowie mają prawo i obowiązek uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia.

3. Do obowiązków Członków Stowarzyszenia należy:

1. Realizacja celów statutowych Stowarzyszenia;
2. Przestrzeganie zasad kodeksu etyki zawodowej;
3. Regularne opłacanie składek członkowskich, z zastrzeżeniem §16 pkt 3.§15


1. Członkiem Zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać każdy geodeta działający na terenie województwa pomorskiego.

2. Przyjęcie nowego Członka Zwyczajnego może nastąpić na wniosek geodety, który podpisze deklarację z zobowiązaniem przestrzegania Regulaminu Stowarzyszenia oraz Kodeksu Etyki Zawodowej Geodety (stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszego regulaminu) a także uzyska rekomendację przynajmniej dwóch Członków Stowarzyszenia.

3. Kompletny wniosek przekazywany jest Zarządowi Stowarzyszenia, który informuje o jego wpływie pozostałych członków celem zgłaszania ewentualnych uwag co do kandydatury.

4. (wykreślony)

5. Uchwałę o przyjęciu nowego Członka Zwyczajnego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie kompletnego wniosku, o którym mowa w pkt 2.

6. (wykreślony)


§16

1. Członkiem Honorowym Stowarzyszenia może zostać każdy geodeta lub sympatyk geodezji, który swym dorobkiem zawodowym wpisuje się w statutowe cele PSG.

2. Uchwałę o przyjęcie nowego Członka Honorowego podejmuje Zarząd Stowarzyszenia jedynie przy poparciu wszystkich pozostałych Członków Założycieli PSG.

3. Członek Honorowy zwolniony jest z opłacania składek członkowskich.


§17

1. Wygaśnięcie członkostwa Stowarzyszenia następuje w wyniku:

  • złożenia pisemnej rezygnacji z członkostwa;
  • śmierci Członka.


2. Uchwałę  o wygaśnięciu członkostwa podejmuje Zarząd Stowarzyszenia.

3. Wykreślenie z członkostwa Stowarzyszenia następuje w wyniku jawnego naruszenia zasad niniejszego regulaminu, w tym kodeksu etyki zawodowej.

4. Uchwałę o wykreśleniu z członkostwa podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek przynajmniej połowy Członków Założycieli PSG.

 

Rozdział V

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§18

1. Termin i miejsce spotkań o których mowa w §13 pkt 1, ustala Zarząd Stowarzyszenia.

2. (wykreślony)

3. Raz w roku odbywa się spotkanie z podsumowaniem działalności PSG.

4. Zarząd Stowarzyszenia informuje Członków Stowarzyszenia o terminie i miejscu spotkań  (telefonicznie lub poprzez e-mail) przynajmniej z siedmiodniowym wyprzedzeniem.

5. Uchwałę w sprawie określenia wysokości składek członkowskich podejmuje Zarząd Stowarzyszenia na wniosek przynajmniej połowy Członków Założycieli PSG.

6. Zmiany w regulaminie podejmowane są przez Członków Założycieli PSG jednomyślnie.


§19

Załączniki do regulaminu Stowarzyszenia:
1. Logo Pomorskiego Stowarzyszenia Geodezyjnego
2. Kodeks Etyki Zawodowej Geodety

 

 

Użytkownicy on-line: